This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by ERDF.
 
       
pl-PLen-US
26 kwietnia 2017
 
 
Minimize

Prezentacje z konferencji

 

DZIEŃ PIERWSZY KONFERENCJI  -  16.4.2012 

 

 

Słowo wstępne / Welcome speach_ pobierz w języku polskim

Krzysztof Sikora, Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Polska

 

Europejska Współpraca Terytorialna / European Territorial Cooperation _ pobierz w języku polskim 
Monika Strojecka-Gevorgyan, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Współpracy Terytorialnej, Katowice, Polska

 

Poprawa konkurencyjności miast i regionów poprzez program dla Europy Środkowej / Making cities and regions more competitive through the CENTRAL EUROPE Programme _ pobierz w języku angielskim
Christophe Ebermann, Program dla Europy Środkowej, Wspólny Sekretariat Techniczny, Wiedeń, Austria

 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych / Brownfield Redevelopment _ pobierz w języku polskim

Grzegorz Boroń, Urząd Miasta Bydgoszczy, Polska

 

Projekt COBRAMAN, założenia, cele i osiągnęcia / COBRAMAN project introduction _ pobierz w języku angielskim
Thomas Ertel, et et environment and technologies, Esslingen, Niemcy

 

Projekt COBRAMAN w Bydgoszczy rekultywacja terenu pilotażowego / Development of contaminated site in Bydgoszcz pilot application _ pobierz w języku polskim

Hanna Lewandowska, Urząd Miasta Bydgoszczy, Polska

 

Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej / Mill Island Revitalisation in Bydgoszcz _ pobierz w języku polskim

Iwona Loose, Urząd Miasta Bydgoszczy, Polska

 

Koordynacja działań rewitalizacyjncyh w mieście – projekt Partnerstwo Smartinska w Lublanie / Municipal coordination of brownfield development: the case of Partnership Šmartinska in Ljubljana _ pobierz w języku angielskim

Ivan Stanič, Urząd Miasta Lublana, Słowenia

 

Udane przykłady rewitalizacji zrealizowane przy wsparciu instrumentu finansowego JESSICA / Successful revitalisation - JESSICA Financial Instrument_ pobierz w języku polskim

Łukasz Walczyna, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, Polska

 

Wymogi prawne z którymi muszą zmierzyć się właściciele terenów zanieczyszczonych w Polsce / Legal requirements for the owners of contaminated sites in Poland_ pobierz w języku polskim
Krzysztof Napieraj, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Polska 

 

Zanieczyszczenie środowiska kreozotem – coś dla brownfield managera / Creosote pollution – a thing for a brownfield manager _ pobierz w języku polskim

Wojciech Irmiński, Geo-Logik, Badania i remediacja środowiska, Komorów, Polska

 

Identyfikacja kluczowych ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych / Identification of the main sources of the groundwater pollution _ pobierz w języku polskim

Grzegorz Gzyl, Główny Instytut Górnictwa, Koordynator projektu FOKS, Katowice, Polska

 

Metody rekultywacji / Remediation methods_ download presentation in Polish

Mr Aleksander Śpiewak, SEGI – AT Sp. z o.o., Warszawa, Poland

 

Profil menadżera ds. koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych / Professional profile of a Brownfield Manager _ pobierz w języku angielskim

Thomas Ertel, et environment and technologies, Esslingen, Niemcy

 

Instrumenty zarządzania / Management Instruments _ pobierz w języku angielskim
Regine Zinz, Urząd Miasta Stuttgart, Niemcy

 

Zarządzanie terenami poprzemysłowymi przez menadżera w praktyce / Brownfield Manager in action _ pobierz w języku angielskim
Gianluca Bortolotti, Agencja Rozwoju Regionalnego, Ferrara, Włochy

 

Punkt informacyjny w Kranj / Info point for future development _ pobierz w języku angielskim
Janez Ziherl, Urząd Miasta Kranj, Slovenia and Bostjan Cotič, Instytut Planowania w Słowenii, Lublana, Słowenia

 

 

 

DZIEŃ DRUGI KONFERENCJI  -  17.4.2012 

 

 

Studia magisterskie z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych / European school for brownfield redevelopment, Brownfields master study _ pobierz w języku angielskim

Barbara Stalmachova, VSB – Politechnika w Ostrawie, Czechy

 

E-learning i studia podyplomowe w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych / E-learning and postgraduate education for brownfield redevelopment _ pobierz w języku angielskim

Agnieszka Goździewska, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Polska oraz oraz Bostjan Cotič, Instytut Planowania w Słowenii, Lublana, Słowenia

 

Life Long Learning, Czeskie Partnerstwo Terenów Poprzemysłowcyh / Life Long Learning, Czech brownfield partnership _ pobierz w języku angielskim

Barbara Voivodikova, VSB – Politechnika w Ostrawie, Czechy

 

Rewitalizacja miast a edukacja / Revitalisation of urban area in education - brownfield aspect _ pobierz w języku polskim

Magdalena Rembeza oraz Dorota Kamrowska-Załuska, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska

 

Tereny poprzemysłowe potencjałem odnowy tkanki miejskiej / Brownfields as key potentials in urban renewal_ pobierz w języku angielskim
Jiřina Bergatt Jackson, IURS – Instytut Zrównoważonego Rozwoju, Praga, Czechy

 

Inwentaryzacja terenów poprzemysłowych i strategia zarządzania w mieście / Usti Brownfield strategy and brownfield inventory _ pobierz w języku angielskim

Marta Saskova, Urząd Miasta Uście nad Łabą, Czechy

 

HOMBRE Holistyczne podejście w gospodarowaniu teranmi poprzemysłowymi / HOMBRE - Holistic management of Brownfield regeneration _ pobierz w języku angielskim

Hans van Duijne, Niezależny Instytut Badań Stosowanych, Utrecht, Holandia

 

Wielokrotne wykorzystanie terenów w miastach / Circular Flow Land Use Management - CIRCUSE _ pobierz w języku angielskim
Anna Sikorska-Starzewska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Koordynator projektu CIRCUSE, Katowice, Polska

 

Najlepsze praktyki, strategia zarządzania terenami poprzemysłowymi / Best practice in brownfield strategy _ pobierz w języku angielskim
Karel Borecky, Urząd Miasta Most, Czechy

 

Od Caracas do Cabenet, rola współpracy transnarodowej w zarządzaniu terenami poprzemysłowymi / From Caracas to Cabernet - the role of European cooperation in brownfields _ pobierz w języku angielskim

Detlef Grimski, UBA, Agencja Ochrony Środowiska, projekt CABERNET, Berlin, Niemcy

 

Ekspertyza europejskia, podejście projektu B-Team / Providing European expertise: B-Team approach_ pobierz w języku angielskim

Sabine Kalke, Urząd Miasta Belfast, Irlandia Północna

 

Podsumowanie konferencji / Conference summary / Podsumowanie konferencji _ pobierz w języku polskim
Grzegorz Boroń, Urząd Miasta Bydgoszczy, Polska